Regulamin sklepu internetowego Ceramic Story

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy Ceramicstory.pl prowadzony jest przez Karoline Dziedziela. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 DEFINICJE

 1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą w ramach sklepu Ceramicstory.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
 2. Przedsiębiorca – Ceramicstory – Karolina Dziedziela, z siedzibą: Śłiwniki 13B 95-035 Ozorków
 3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem http://www.cermicstory.pl/sklep/

§ 3 KONTAKT

 1. Adres: Śliwniki 13B, 95-035 Ozorków
 2. Adres poczty elektronicznej: ceramicstory.workshop@gmail.com
 3. Numer telefonu: 504 325 936

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 2. Na ostateczną cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 2 dni.
 2. Użytkownik może skorzystać z form i metod płatności znajdujących się na stronie Sklepu.
 3. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty chyba, że wskazany opis towaru mówi inaczej, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
 4. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA

 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w regulaminie adres Przedsiębiorcy.
 4. W reklamacji należy opisać wadę oraz datę jej wystąpienia, dane Konsumenta oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
 5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z: a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej. b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

§ 9 DANE OSOBOWE

 1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
 3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca. Regulamin sklepu internetowego Ceramicstory.pl

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:  ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Na kolejnej stronie znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, który może wykorzystać Konsument

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Dane Przedsiębiorcy: Ceramicstory Karolina Dziedziela z siedzibą: Śliwniki 13B, 95-035 Ozorków, e-mail: ceramicstory.workshop@gmail.com , telefon: 504 325 936.
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy; ……. (nazwa rzeczy). Proszę o zwrot na wskazany przeze mnie numer konta ..…
Imię i nazwisko konsumenta
Adres konsumenta
Podpis konsumenta